Regulamin serwisu ZrobDemota.pl

I. Postanowienia ogólne.

Administratorem serwisu ZrobDemota.pl jest firma webLINK zarejestrowana 18.06.2009 roku w Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Koszalin pod numerem 41430, posiadająca NIP: 669-240-13-61 oraz REGON 320681044.

Administrator serwisu ZrobDemota.pl zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu webLINK.

Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.

Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:
użytkownik - osoba korzystająca z serwisu ZrobDemota.pl, niezależnie od faktu umieszczenia w tym serwisie jakichkolwiek informacji. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
serwis ZrobDemota.pl (lub serwis) - zbiór stron www w domenie o nazwie ZrobDemota.pl, składających się na serwis ZrobDemota.pl, umieszczony na stronie głównej http://www.ZrobDemota.pl, umożliwiający w szczególności umieszczanie w tym serwisie zdjęć i komentarzy.
zdjęcie - zamieszczona przez użytkownika fotografia i opis tworzący demotywator.
komentarz - zamieszczona przez użytkownika opinia do danego zdjęcia za treść której webLINK w żaden sposób nie odpowiada.

II. Zasady korzystania z serwisu ZrobDemota.pl

Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu ZrobDemota.pl umożliwiającego użytkownikom nieodpłatne umieszczanie zdjęć i komentarzy. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

Dla prawidłowego korzystania z serwisu ZrobDemota.pl niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu oraz posiadanie odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla przeglądania zasobów Internetu.

Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

Wszelkie prawa do serwisu ZrobDemota.pl, w tym w szczególności prawa autorskie (z wyłączeniem materiałów umieszczanych przez użytkowników, do których prawa webLINK przysługują jedynie w zakresie określonym przepisami prawa) przysługują webLINK.

Warunkiem korzystania z serwisu ZrobDemota.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu ZrobDemota.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu ZrobDemota.pl polegające na umieszczaniu w serwisie zdjęć i komentarzy oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich plików lub innych treści w serwisie ZrobDemota.pl oraz jest władny udzielić webLINK określonych w Regulaminie zgód. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.

Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu zdjęć lub komentarzy w serwisie ZrobDemota.pl odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec webLINK z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych zdjęć lub komentarzy w serwisie ZrobDemota.pl lub z tytułu udzielenia webLINK zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika praw w granicach tych praw, użytkownik będzie zobowiązany bezwarunkowo, nieodwołalnie i na pierwsze żądanie webLINK lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom. W przypadku gdyby webLINK już zadośćuczyniło takim roszczeniom, użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty webLINK wszelkich poniesionych z tego tytułu przez webLINK kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej.

Użytkownik korzystając w serwisu ZrobDemota.pl poprzez umieszczanie konkretnych zdjęć lub komentarzy zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, oraz nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań użytkownika), jak również jest władny do udzielenia webLINK określonych w Regulaminie zgód.

Z tytułu korzystania z serwisu ZrobDemota.pl webLINK nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu ZrobDemota.pl użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem zgody.

Zdjęcia zamieszczane przez użytkownika staja się dostępne w serwisie po ich moderacji przez webLINK.

Komentarze do zdjeć zamieszczane przez użytkownika staja się dostępne niezwłocznie, ale webLINK zastrzega sobie prawo do modyfikacji tych treści.

Użytkownik wysyłając zdjęcie, wyraża zgodę na przetwarzanie podanego adresu e-mail w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji webLINK lub innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem webLINK) oraz informacji dotyczących produktów lub usług webLINK jak i innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem webLINK).

Każdy użytkownik serwisu ZrobDemota.pl jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):
a. podszywanie się pod inne osoby,
b. naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci,
c. inne zachowanie użytkownika w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy webLINK, dokonywaniu włamań lub prób włamań do systemów informatycznych webLINK itp.

webLINK oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis ZrobDemota.pl dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu ZrobDemota.pl, webLINK nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu ZrobDemota.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.

webLINK nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania danych (treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu) poprzez ich umieszczanie na serwerach webLINK. Dane mogą być usunięte przez webLINK w każdej chwili, bez jakichkolwiek roszczeń użytkowników w stosunku do webLINK z tego tytułu, na zasadach określonych w Regulaminie.

webLINK nie odpowiada również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:
a. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu ZrobDemota.pl i szkody wynikłe z tego tytułu,
b. za treści umieszczane przez użytkowników w serwisie ZrobDemota.pl, i szkody wynikłe z tego tytułu,
c. z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu ZrobDemota.pl, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,
d. za utratę jakichkolwiek danych umieszczonych przez użytkowników w serwisie ZrobDemota.pl.

III. Postanowienia końcowe.

Uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu należy zgłaszać na adres: kontakt@weblink.com.pl.

Użytkownik umieszczając jakiekolwiek treści (w szczególności pytania, odpowiedzi, komentarze, opinie, pliki) w serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (publikowanie) tych treści w innych serwisach i innych mediach, w tym także w celach reklamowych.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2009 roku. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.ZrobDemota.pl/regulamin.

webLINK zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.